Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN STICHTING KIEM,
gevestigd in de gemeente Amersfoort en kantoorhoudende te 3818 LE Amersfoort, Stationsplein 121, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78460654, hierna te noemen Stichting Kiem.

 

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:
Activiteit(en): alle workshops, trainingen, bijeenkomsten, cursussen en overige activiteiten gericht op bijstand bij een eetstoornis gegeven of geïnitieerd door Stichting Kiem
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Stichting Kiem.
Datum van de Activiteit: Datum waarop de Activiteit plaatsvindt.
Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten.
Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.
Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door Stichting Kiem.
Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.
Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke Stichting Kiem met haar Opdrachtgever(s) aangaat.
Partijen: Stichting Kiem en Opdrachtgever(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst tot stand is gekomen.
Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.
Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door Stichting Kiem uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.
Zakelijke klant: iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met Stichting Kiem aangaat dan wel aan wie Stichting Kiem een aanbieding doet.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 – Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle onderhandeling, Offerte, Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking waarop Stichting Kiem deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.

2.2 – Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst waarin naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in volledigheid.

2.3 – Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Stichting Kiem uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 – Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden afgeweken.

2.5 – Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Stichting Kiem en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

2.6 – Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

2.7 – Indien Stichting Kiem niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Stichting Kiem in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.8 – Stichting Kiem heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

 

Artikel 3 – Offertes

3.1 – Alle aanbiedingen van Stichting Kiem geschieden vrijblijvend.

3.2 – Acceptaties van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook (schriftelijk, fax, mail, mondeling of anders) door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor Opdrachtgever.

3.3 – Stichting Kiem heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

3.4 – Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een Opdrachtbevestiging zijdens de Opdrachtgever, welke wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

3.5 – Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Stichting Kiem het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

3.6 – Onjuistheden in de orderbevestiging van Stichting Kiem dienen binnen drie (3) dagen na datum van bevestiging schriftelijk aan Stichting Kiem te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en Opdrachtgever daaraan gebonden is.

3.7 – De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen na de aanbiedingsdatum.

3.8 – Elke door Stichting Kiem opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.

3.9 – Een samengestelde prijsberekening verplicht Stichting Kiem niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding vermeldde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.10 – De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Stichting Kiem bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag.

3.11 – Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Stichting Kiem verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

 

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 – De Overeenkomst tussen Stichting Kiem en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 – De duur van de Opdracht kan behalve door de inspanning beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Stichting Kiem verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Stichting Kiem kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de Opdracht zal zijn.

4.3 – Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Stichting Kiem Schriftelijk in gebreke te stellen. Stichting Kiem dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

4.4 – Afhankelijk van het soort Activiteit kan de Activiteit in groepsverband gegeven worden.

4.5 – Specificatie van de te leveren Werkzaamheden worden te goede trouw gegeven.

4.6 – Stichting Kiem is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding.

4.7 – Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Stichting Kiem zijn toelaatbaar, indien en voor zover Opdrachtgever vóór de totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door Stichting Kiem te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

4.8 – Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat zodanig afgeweken wordt van de Overeenkomst en/of de door Stichting Kiem verstrekte gegevens, dat Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Stichting Kiem is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

4.9 – Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Stichting Kiem en Stichting Kiem hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Stichting Kiem heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

 

Artikel 5 – Prijs

5.1 – De door Stichting Kiem afgegeven prijs voor de door haar te verrichten Werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

5.2 – Stichting Kiem is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, echter in het geval van een Overeenkomst met een Consument zal Stichting Kiem slechts 50% vooruitbetaling vorderen.

5.3 – Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten.

5.4 – Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van Stichting Kiem met een redelijke winstopslag.

5.5 – Stichting Kiem is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.

 

Artikel 6 – Wijzigingen, meerwerk en prijs- en tariefsaanpassingen

6.1 – Stichting Kiem zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. Stichting Kiem is tot instemming echter op geen enkele wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.2 – Wanneer Stichting Kiem instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Stichting Kiem behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door Stichting Kiem gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen.

6.3 – Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van Stichting Kiem doorberekend.

6.4 – Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.

6.5 – Jaarlijks kunnen door Stichting Kiem de prijzen en tarieven van de overeengekomen Werkzaamheden maximaal eenmalig worden aangepast.

 

Artikel 7 – Uitvoering Werkzaamheden

7.1 – Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal Stichting Kiem de Activiteiten en overige Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt.

7.2 – Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Stichting Kiem al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de Werkzaamheden goed te kunnen verrichten.

7.3 – Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat Stichting Kiem tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan Stichting Kiem te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Stichting Kiem tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

7.4 – Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft Stichting Kiem het recht om derden in te schakelen, waarbij Opdrachtgever naast de Algemene Voorwaarden van Stichting Kiem ook gebonden is aan de leveringsvoorwaarden van de betreffende derden.

7.5 – Voor zover door Stichting Kiem bij de uitvoering van een Opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. Stichting Kiem is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. Stichting Kiem is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Niet alleen Stichting Kiem, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige Opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van Opdrachtgever op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

7.6 – Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Stichting Kiem de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Stichting Kiem gegeven Opdracht over te dragen aan derden.

7.7 – Opdrachtgever vrijwaart Stichting Kiem tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Stichting Kiem gegeven Opdracht.

7.8 – Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk.

7.9 – Stichting Kiem behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.

 

Artikel 8 – Annulering en verplaatsing

8.1 – Stichting Kiem heeft het recht zonder opgave van redenen een Activiteit te annuleren in welk geval de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige aan Stichting Kiem betaalde bedrag.

8.2 – Bij annulering van een Activiteit door Stichting Kiem tracht Stichting Kiem om een vervangingsdatum te regelen voor de Activiteit. Eventuele gemaakte kosten zoals extra administratiekosten of annuleringskosten blijven onverminderd van toepassing, tenzij Schriftelijk anders toegezegd door Stichting Kiem.

8.3 – Opdrachtgever kan een Schriftelijk verzoek indienen ter verplaatsing van de Datum van de Activiteit. Stichting Kiem zal dit verzoek telkens welwillend in overweging nemen, echter kan deze mogelijkheid niet garanderen.

8.4 – Indien een Consument een annuleringsverzoek indient zal in eerste instantie gekeken worden naar de mogelijkheid om de Activiteit te verplaatsen. Indien dit voor de Consument aantoonbaar onmogelijk blijkt zal Stichting Kiem bij de Consument een redelijke kostenvergoeding in rekening brengen.

8.5 – Een Zakelijke klant is gerechtigd de Activiteit te annuleren tegen betaling van een annuleringsvergoeding ten hoogte van:

 • 0% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt vóór de 30e dag voor de Datum van de Activiteit;
 • 50% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 30e en de 14e dag voor de Datum van de Activiteit;
 • 75% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 14e en de 7e dag voor de Datum van de Activiteit.

8.6 – Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn is annulering door een Zakelijke klant niet meer mogelijk en is de Zakelijke klant derhalve de volledig overeengekomen prijs (tot de einddatum) verschuldigd.

 

Artikel 9 – Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst

9.1 – Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

9.2 – Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Zakelijke Klanten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar ten minste met 12 (twaalf) maanden, behoudens opzegging per aangetekend schrijven tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand.

9.3 – Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Consumenten wordt na afloop van de periode vermeld in de Overeenkomst maandelijks opzegbaar middels aangetekend schrijven.

9.4 – Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan slechts door opzegging per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand worden opgezegd.

9.5 – Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever op grond van wanprestatie, heeft Stichting Kiem vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtgever is voorts verplicht Stichting Kiem te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de Duurovereenkomst.

9.6 – Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermelde behoudt Stichting Kiem zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Duurovereenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.

 

Artikel 10 – Herroepingsrecht consumenten

10.1 – Indien Opdrachtgever een Consument betreft welke een overeenkomst op afstand heeft gesloten en art. 6:230p BW niet toepasselijk is, heeft deze het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. Consument heeft na de herroepingsmelding 14 dagen voor het eventuele retourneren.

10.2 – De Consument kan voor het effectueren van het in het vorige lid bedoelde recht een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring doen aan Stichting Kiem middels een schrijven of via E-mail.

10.3 – Stichting Kiem zal de bedragen welke door de Consument betaald zijn binnen 14 dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring middels hetzelfde betaalmiddel als gebruikt door de Consument voldoen.

10.4 – Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroeppingsrecht zijn de eventuele retourkosten voor rekening van de Consument.

10.5 – Zodra aan de nakoming van de Overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument en de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Stichting Kiem de Overeenkomst is nagekomen komt het herroepingsrecht te vervallen.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1 – Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stichting Kiem geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stichting Kiem niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, uitbraak van een epidemie of pandemie, plotselinge uitbraak van een oorlog ergens in de wereld, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Stichting Kiem ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

11.2 – Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:

 • betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever;
 • gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.

11.3 – Indien Stichting Kiem als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen, is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door Stichting Kiem en indien de periode langer duurt dan 30 (dertig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte Schriftelijk te beëindigen.

11.4 – In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

11.5 – In geval van overmacht behoudt Stichting Kiem het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.

11.6 – Stichting Kiem is zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd te factureren.

 

Artikel 12 – Betaling

12.1 – Tenzij tussen Opdrachtgever en Stichting Kiem Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van Stichting Kiem te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

12.2 – Stichting Kiem kan haar facturen per post of per e-mail versturen.

12.3 – Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum aan Stichting Kiem Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

12.4 – Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

12.5 – Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.

12.6 – In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

12.7 – Stichting Kiem is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

 

Artikel 13 – Invordering

13.1 – Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Stichting Kiem, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3 (drie) procent per maand in rekening te brengen (waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gezien) tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Stichting Kiem.

13.2 – Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is Stichting Kiem gerechtigd om, bij een Zakelijke Klant, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie.

13.3 – Indien Opdrachtgever een Consument betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Stichting Kiem nadat zij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Stichting Kiem.

13.4 – Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Stichting Kiem moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever.

13.5 – De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een Zakelijke Klant ten minste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00 en bij een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarbij een minimum van € 40,00 geldt.

13.6 – Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.

13.7 – Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan Stichting Kiem toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.

13.8 – Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Stichting Kiem open staan.

13.9 – Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.

13.10 – In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 

Artikel 14 – Klachten en recht van reclame

14.1 – Eventuele gebreken of klachten over de Werkzaamheden van Stichting Kiem dienen op straffe van verval van alle aanspraken onverwijld na constatering door Opdrachtgever aan Stichting Kiem te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 5 (vijf) dagen na de constatering Stichting Kiem eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.

14.2 – Alle door Stichting Kiem in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten dienen door Opdrachtgever aan Stichting Kiem te worden vergoed.

14.3 – Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de klacht naar het oordeel van Stichting Kiem juist is, zal Stichting Kiem de tekorten binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht tot betaling van de uitgevoerde Werkzaamheden. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

14.4 – Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Stichting Kiem slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 17 bepaalde.
14.5 – Ieder vorderingsrecht jegens Stichting Kiem vervalt indien:

 • de klacht niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan Stichting Kiem ter kennis is gebracht;
 • Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan Stichting Kiem verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
 • aan Stichting Kiem geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden.

 

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

15.1 – Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan Stichting Kiem of diens licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Stichting Kiem daartoe bevoegd.

15.2 – Opdrachtgever zal niet zonder Schriftelijke toestemming van Stichting Kiem door Stichting Kiem aan Opdrachtgever gepresenteerde Activiteiten en alle daar bijbehorende materialen geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

15.3 – Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van Stichting Kiem (materialen van) Activiteiten en/of overige zaken te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van Stichting Kiem en mag deze uitsluitend gebruiken onder het merk en het logo die Stichting Kiem of haar leverancier aan de Activiteiten heeft toegekend.

 

Artikel 16 – Geheimhouding

16.1 – Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van en over de wederpartij ontvangen.

16.2 – Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.

16.3 – Opdrachtgever vrijwaart Stichting Kiem voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel.

 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid ten aanzien van Consumenten

17.1 – Stichting Kiem is slechts aansprakelijk voor schade bij Consumenten indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 18 -Aansprakelijkheid ten aanzien van Zakelijke Klanten

18.1 – Stichting Kiem is ten aanzien van Zakelijke Klanten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting Kiem.

18.2 – Bij aansprakelijkheid is Stichting Kiem slechts aansprakelijk voor directe schade. Stichting Kiem is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Stichting Kiem bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door Stichting Kiem bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

18.3 – Stichting Kiem is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of andere personen welke binnen haar risicosfeer vallen.

18.4 – Indien er voor Stichting Kiem op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door Stichting Kiem, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Stichting Kiem in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

18.5 – Indien de verzekeraar Stichting Kiem niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Stichting Kiem beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van € 5.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden.

18.6 – Stichting Kiem is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen. De door Stichting Kiem gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven.

18.7 – Stichting Kiem is niet aansprakelijk voor aanspraken voortvloeiend uit de Wet Ketenaansprakelijkheid.

18.8 – Indien Stichting Kiem op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Stichting Kiem niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.

18.9 – Iedere vordering jegens Stichting Kiem, behalve die welke door Stichting Kiem is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid Algemeen – van toepassing op zowel Consumenten als Zakelijke Klanten

19.1 – Schade waarvoor Stichting Kiem eventueel aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken en binnen 5 (vijf) dagen na het ontstaan van de schade Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Stichting Kiem, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

19.2 – Stichting Kiem is niet aansprakelijk voor:

 • schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Stichting Kiem is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie;
 • problemen die zich voordoen buiten de invloedsfeer van Stichting Kiem;
 • handelingen welke Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst zelf wenst uit te voeren of door een andere partij dan Stichting Kiem laat uitvoeren zonder Schriftelijke toestemming van Stichting Kiem hiervoor;
 • schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens;
 • schade ontstaan door niet nakomen of toepassen van voorwaarden.

19.3 – Stichting Kiem is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

19.4 – Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:

 • indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of
 • ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 15 van deze Overeenkomst bedoeld.

 

Artikel 20 – Privacy en beveiliging persoonsgegevens

20.1 – Opdrachtgever geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan Stichting Kiem zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratieve- en beheerstaken van Stichting Kiem. Deze persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor Stichting Kiem en worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of indien Stichting Kiem hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht of gerechtigd is.

20.2 – Stichting Kiem legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

20.3 – Verdere informatie aangaande de verwerking van persoonsgegevens heeft Stichting Kiem gepubliceerd in haar privacy verklaring, welke meest recente versie telkens op haar website te raadplegen valt.

 

Artikel 21 – Naamsvermelding en social media code

21.1 – Stichting Kiem is gerechtigd om haar naam op of bij haar Activiteiten of werken te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van Stichting Kiem openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.

21.2 – Indien Stichting Kiem dit nodig acht zal Opdrachtgever het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het copyright symbool met de naam van Stichting Kiem en het jaar van de eerste openbaarmaking.

21.3 – Stichting Kiem mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft.

21.4 – Indien Opdrachtgever een uiting over Stichting Kiem doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van Stichting Kiem:

 • Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert.
 • Respect; indien Opdrachtgever namens of over Stichting Kiem publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Stichting Kiem verkregen te hebben.
 • Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van tracking software, adware, malware of spyware.
 • Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt.
 • Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever Stichting Kiem te raadplegen.
 • Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

 

Artikel 22 – Communicatie via e-mail en social media

22.1 – Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt.

22.2 – Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

 

Artikel 23 – Kennisneming Algemene Voorwaarden

23.1 – Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een februari tweeduizend drieëntwintig (01/02/2023) en liggen ter inzage ten kantore van Stichting Kiem.

23.2 – Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.

23.3 – Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van Stichting Kiem www.stichtingkiem.nl.

 

Artikel 24 – Toepasselijk recht

24.1 – Op de rechtsverhouding tussen Stichting Kiem en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

24.2 – In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland locatie Amersfoort tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.

24.3 – Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen, welke het recht van Opdrachtgever om een rechtelijke uitspraak te verzoeken nimmer zullen beperken.