K-EET structurele verbetering in de zorg voor kinderen en jongeren met een eetstoornis

Kinderen en jongeren met een (potentiële) eetstoornis moeten eerder worden herkend, beter worden begrepen en eerder en beter worden behandeld. Dit is de basis voor een duurzame ketenaanpak die door K-EET is opgesteld. Professionals en ervaringsdeskundigen met veel kennis op het gebied van eetstoornissen werken doelgericht samen aan oplossingen voor hardnekkige problemen in de ‘keten’ van eetstoornissen. Vroegtijdig herkennen en behandelen leidt tot minder lijden, minder maatschappelijke kosten en tot een daling van het aantal ernstig zieke patiënten. Op de website van het Kenniscentrum KJP is nieuws en meer info te vinden over K-EET en de voortgang die binnen het netwerk wordt geboekt.

Peter Dijkshoorn, betrokken bij K-EET: ‘Er is direct ruimte gecreëerd voor een aantal hooggespecialiseerde somatisch psychiatrische behandelplekken. Ook is gewerkt aan een landelijke leidraad voor het voorkomen, verminderen en toepassen van dwangvoeding. Daarmee was de ketenproblematiek nog niet opgelost. K-EET ontwikkelde samen met professionals en ervaringsdeskundigen verschillende bouwstenen die met elkaar de toegang voor kinderen, ouders en verwijzers tot de beschikbare kennis en kunde over eetstoornissen regelen in de vorm van voorlichting en informatie, begeleiding, behandeling en nazorg’.

De bouwstenen in de aanpak van K-EET vormen elk afzonderlijk een stukje van de oplossing. Waaronder de versterking van (boven)regionale netwerkzorg, de implementatie van de Zorgstandaard Eetstoornissen, met een actueel overzicht van het evidence based behandelaanbod, met samenwerking in het voorkomen en toepassen dwangvoeding, met meten en leren van elkaar en door een realistische beeldvorming van eetstoornissen.

K-EET stelt zich voortdurend de vraag: wat gaan patiënten (en hun naasten) hiervan merken? Met de oplossingen verwacht de groep betere en snellere verwijzingen in de buurt (niet het hele land door reizen), een overzicht van behandelaanbod in de regio, een snellere herkenning van eetstoornis problematiek, meer aandacht voor co-morbiditeit en het beter bespreekbaar maken en het zogenoemde de-stigmatiseren van eetstoornissen. Daarin is iedereen aan zet: hulpverleners, patiënten en hun naasten.

Lees ook het adviesrapport K-EET en de vragen en antwoorden die daarbij horen.

(*) K-EET staat voor landelijke Ketenaanpak EETstoornissen. Professionals – kinderartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, (klinisch) psychologen werken doelgericht samen met ouders van patiënten, ervaringsdeskundigen, het ministerie van VWS en de VNG aan oplossingen voor hardnekkige problemen in de ‘keten’ van eetstoornissen.)