Lerende netwerken in de praktijk: uitkomsten enquête onder ggz-professional

Bijna 600 professionals dachten in het panel van Akwa GGZ mee over continue kwaliteitsverbetering in de ggz. Het nieuwste rapport toont de uitkomsten van de enquête ‘leren en verbeteren’ waarin leren in netwerken is onderzocht.

Akwa GGZ is een kwaliteitsinstituut en werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan ontwikkeling en borging van kwaliteit in de ggz. Zodat patiënten de best mogelijke behandeling en zorg krijgen gebaseerd op hun eigen voorkeuren, die van hun naasten én op actuele kennis en kunde.

‘Samen leren en verbeteren’. Dat is één van de uitgangspunten van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ gepubliceerd in december 2020 door Zorginstituut Nederland. Interprofessionele leersessies, bespreken van spiegelinformatie en onderdeel zijn van lerende netwerken worden daarin als methoden genoemd. Het Kwaliteitsstatuut stelt dat iedere indicerend of coördinerend regiebehandelaar minimaal twee keer per jaar in een lerend netwerk reflecteert op het werk.

Om inzicht te krijgen in lerende netwerken in de ggz heeft Akwa GGZ met deze enquête de behoeften en knelpunten op het gebied van leren, verbeteren en netwerken in kaart gebracht. Uit het onderzoek komt naar voren dat professionals die deelnemen aan een netwerk dit als nuttig ervaren, maar tegelijkertijd loopt de helft van de respondenten die deelnemen aan een netwerk tegen problemen aan.

Wil je meer lezen over het onderzoek of het gehele rapport bekijken? Dat kan hier.