Nood bij jeugdzorg ook bevestigd door 5 partijen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving maken zich allen grote zorgen over complexe jeugdzorg. Kinderen en gezinnen met complexe problemen worden niet goed of te laat geholpen. Terwijl zij die hulp gezien hun stapeling van problemen heel hard nodig hebben én houden, ook bij overgang naar volwassenheid zo bleek uit een gezamenlijke analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Het gaat dan om kinderen met een combinatie van gedrags-, LVB-, psychische-, verslavingsproblematiek en/of eetstoornissen, vaak nog versterkt door psychische- of gezondheidsproblematiek van ouders, stress in het gezin en/of financiële problemen van het gezin.

Ondanks de inzet van alle betrokkenen – van hulpverleners tot gemeenten – belanden deze kinderen en gezinnen nog te vaak in crisissituaties. Dat betekent dat we er met elkaar nog niet goed genoeg in slagen om zware problemen op tijd te signaleren, aan te pakken en – nog belangrijker: waar mogelijk te voorkomen. Dat geldt ook voor jongvolwassenen bij wie de overgang van jeugdhulp naar volwassenenzorg niet goed verloopt. De gevolgen hiervan zijn ernstig en langdurig: deze jongeren komen op grote achterstand te staan, worden onnodig aan traumatische crisiservaringen blootgesteld en krijgen structureel minder kansen. Bovendien is alom bekend dat gezondheidsachterstanden en kansenongelijkheid ook worden doorgegeven aan volgende generaties. Aan de kinderen van deze kinderen dus.

Om op korte termijn verbeteringen in gang te zetten, zou het volgende kabinet ten minste aan deze drie punten prioriteit moeten geven. Ben jij benieuwd naar deze drie speerpunten? Lees dan hier de gehele analyse van ‘Samen verder’.

Het kabinet stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Die afspraak hebben het kabinet en de VNG gemaakt. Met dit geld komt er o.a. ruimte om de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz uit te breiden en wachttijden aan te pakken. Daarnaast is afgesproken dat gemeenten en Rijk aan de slag gaan met maatregelen om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren.

Het geld komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor 2021. Ook ontvingen gemeenten eerder in totaal € 95,5 miljoen uit steunpakketten voor jongeren in het kader van corona, om laagdrempelige mentale ondersteuning te bieden, sociale activiteiten mogelijk te maken en kwetsbare doelgroepen te ondersteunen. Samen gaat het dus om ruim € 1 miljard meldt Rijksoverheid.